This wiki has had no edits or log actions made within the last 45 days and has been automatically marked as inactive. If you would like to prevent this wiki from being closed, please start showing signs of activity here. If there are no signs of this wiki being used within the next 15 days, this wiki will be closed in accordance to the Dormancy Policy (which all wiki founders accept when requesting a wiki). If this wiki is closed and no one reopens it 135 days from now, this wiki will become eligible for deletion. Note: If you are a bureaucrat, you can go to Special:ManageWiki and uncheck "inactive" yourself.

Trang chính

From Meta
This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 100% complete.

Meta

Chào mừng bạn đến với Meta-Wiki, trang web cộng đồng toàn cầu dành cho các dự án của Quỹ Gyaanipedia và các dự án liên quan, từ điều phối và tài liệu đến lập kế hoạch và phân tích.

Các wiki tập trung vào meta khác như Gyaanipedia Outreach và Gyaanipedia Strategy là các dự án chuyên biệt có nguồn gốc từ Meta-Wiki. Các cuộc thảo luận liên quan cũng diễn ra trên danh sách gửi thư của Gyaanipedia (đặc biệt là gyaanimedia-l, với Thông báo Gyaanipedia tương đương với lưu lượng truy cập thấp), các kênh IRC trên freenode, wiki riêng lẻ của các chi nhánh Gyaanipedia và những nơi khác.