This wiki has had no edits or log actions made within the last 45 days and has been automatically marked as inactive. If you would like to prevent this wiki from being closed, please start showing signs of activity here. If there are no signs of this wiki being used within the next 15 days, this wiki will be closed in accordance to the Dormancy Policy (which all wiki founders accept when requesting a wiki). If this wiki is closed and no one reopens it 135 days from now, this wiki will become eligible for deletion. Note: If you are a bureaucrat, you can go to Special:ManageWiki and uncheck "inactive" yourself.

ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା

From Meta
This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 100% complete.

ମେଟା |

ଜିଆନିପିଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟା-ୱିକି, ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାଇଟ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ |

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଟା-ଫୋକସ୍ ୱିକି ଯେପରିକି ଜିଆନେପିଡିଆ ଆଉଟ୍ରିଚ୍ ଏବଂ ଜିଆନେପିଡିଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜୀ ହେଉଛି ବିଶେଷ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ମେଟା-ୱିକିରେ ମୂଳ ରହିଛି | ଜିଆନେପିଡିଆ ମେଲିଂ ତାଲିକାରେ (ବିଶେଷତ g ଜିଆନିମିଡିଆ- l, ଏହାର କମ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମାନ ଜିଆନେପିଡିଆ ଘୋଷଣା ସହିତ), ଫ୍ରିନୋଡରେ ଆଇଆରସି ଚ୍ୟାନେଲ, ଜିଆନେପିଡିଆ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଇକି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୁଏ |