This wiki has had no edits or log actions made within the last 45 days and has been automatically marked as inactive. If you would like to prevent this wiki from being closed, please start showing signs of activity here. If there are no signs of this wiki being used within the next 15 days, this wiki will be closed in accordance to the Dormancy Policy (which all wiki founders accept when requesting a wiki). If this wiki is closed and no one reopens it 135 days from now, this wiki will become eligible for deletion. Note: If you are a bureaucrat, you can go to Special:ManageWiki and uncheck "inactive" yourself.

Հիմնական էջ

From Meta
This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 100% complete.

Մետա

Մեթի կենտրոնացված այլ վիքիները, ինչպիսիք են Gyaanipedia Outreach- ը և Gyaanipedia Strategy- ը, մասնագիտացված նախագծեր են, որոնք իրենց արմատներն ունեն Meta-Wiki- ում: Նման քննարկումները տեղի են ունենում նաև Gyaanipedia փոստային ցուցակներում (մասնավորապես gyaanimedia-l, իր ցածր երթևեկության համարժեք Gyaanipedia հայտարարում), IRC կապուղիներ freenode- ում, Gyaanipedia- ի դուստր ձեռնարկությունների առանձին վիքիներ և այլ վայրեր: