صفحه اصلی

From Meta
Revision as of 22:24, 25 December 2020 by Shaunak Chakraborty (talk | contribs) (Created page with "صفحه اصلی")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

متا

به Meta-Wiki ، سایت جامعه جهانی پروژه های بنیاد Gyaanipedia و پروژه های مرتبط ، از هماهنگی و مستندات تا برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل ، خوش آمدید.

دیگر ویکی های متا متمرکز مانند Gyaanipedia Outreach و Gyaanipedia Strategy پروژه های تخصصی هستند که ریشه در Meta-Wiki دارند. بحث های مرتبط نیز در لیست های پستی Gyaanipedia (به ویژه gyaanimedia-l ، با Gyananipedia Announced معادل کم بازدید) ، کانال های IRC در freenode ، ویکی های فردی وابسته به Gyaanipedia و مکان های دیگر صورت می گیرد.