Gyaanipedia

From Meta
Revision as of 15:53, 28 December 2020 by Shaunak Chakraborty (talk | contribs) (Created page with "Gyaanipedia")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Chào mừng bạn đến với Gyaanipedia,
Từ điển bách khoa toàn thư không có nội dung mà ai cũng có thể chỉnh sửa
10 các bài viết bằng tiếng Việt

  • Đây là một dự án thử nghiệm của Gyaanipedia, chúng tôi sẽ tạo một wiki riêng cho ngôn ngữ này sau khi nó hoàn thành 50 bài báo và có ít nhất 3 người dùng bản địa.
  • Đảm bảo bạn thêm [[category:vi]] trong mọi bài viết mà bạn sẽ tạo.